ជួល

ផ្ទះសម្រាប់ជួល, អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម, អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួល, ផ្ទះសម្រាប់ជួល, ដីសម្រាប់ជួល, ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

Sort By:  

Condominium for Sale & Rent

ជួល
$1,300 - Condominium

-The first tower condominium in Cambodia. -The best and secured location in BKK1 for high-class residences, surrounded by all kinds of facilities.…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

Condominium for sale & rent

ជួល
$160,293 - Condominium

Condominium for Rent $700/month Or Condominium for Sale $ 160,293 Size: Net 50 ㎡ & Gloss 71 ㎡ – 1 bedrooms –…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage

Condominium for sale & rent

ជួល
$1,200 - Condominium

Condominium for Rnt $1200/month Or Condominium for Sale $ 238,823 Size: Net 46.3 ㎡ & Gross 54.08 ㎡ – 1 bedrooms –…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

1 Bed Modern Apartment For Rent In BKK1

ជួល
$1,350 Per Month - អាផាតមិន

1 Bed Modern Apartment For Rent In BKK1 – Modern Apartment For Rent In BKK1,The one-bedroom apartments have a living, kitchen and…

More Details
85 m2 1 Bedroom 1 Bathroom
Translate »