គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី

Boreys In Cambodia, New Borey Project Development, All Boreys In Cambodia

Sort By:  

Borey Dream Home

លក់
$125,000 - គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី

Located 6km from Chbar Ampov Bridge in the heart of Takhmao city, Dream Home offers a clean and healthy environment…

More Details
4 Bedrooms 5 Bathrooms

Borey Sunny Terrace

Sunny Terrace
លក់
- គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី

Sunny Terrace Borey, is located in the emerging corridor of Khan Posenchey, Phnom Phnom. Sunny Terrace Borey offers the perfect…

More Details
2 Bedrooms 3 Bathrooms

(English) Borey Heng Mean Chey

Borey Heng Mean Chey
លក់
- គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី

Sorry, this entry is only available in អង់គ្លេស (ស.រ.អ).

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage

កម្ពុបុរី

Borey for sale in Prek Pnov Preaek Pnov
លក់
- គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី

កម្ពុបុរី ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 7 ឆ្នាំក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មការអភិវឌ្ឍលំនៅដ្ឋាន។ We have, in the past, established Borey Independences – Branch I, II, III. Through the success…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage

Borey Nagara Svay Dong Kum Siem Reap

Borey Nagara Svay Dong Kum Siem Reap
លក់
- គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី, New Development Project

Borey Nagara Svay Dong Kum Siem Reap Borey Nagara is located on Street Komai, Svay Dong Kum, Siem Reap, Cambodia.…

More Details
2 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Garage

(English) Borey Maha Sen Sok

Borey Maha Sen Sok PHnom Penh
លក់
- គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរី

Sorry, this entry is only available in អង់គ្លេស (ស.រ.អ).

More Details
2 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Garage