ជួល

ផ្ទះសម្រាប់ជួល, អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម, អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួល, ផ្ទះសម្រាប់ជួល, ដីសម្រាប់ជួល, ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

Sort By:  

New Modern Studio for Sale and Rent

ជួល
$1,200 - អាផាតមិន

SKYLAR by Meridian The bespoke 29-stores condominiums & service apartments that is created to pamper you with comfort and relentless pursuit of…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage

Warehouse for Rent

ជួល
- Commercial

The Warehouse is located along Road 104 (Currently it is changed to Road 20A). The Road is middle between National Road No.…

More Details
360 Sq Ft

Condominium for Sale & Rent

ជួល
$1,300 - Condominium

-The first tower condominium in Cambodia. -The best and secured location in BKK1 for high-class residences, surrounded by all kinds of facilities.…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

Condominium for sale & rent

ជួល
$160,293 - Condominium

Condominium for Rent $700/month Or Condominium for Sale $ 160,293 Size: Net 50 ㎡ & Gloss 71 ㎡ – 1 bedrooms –…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Garage

Condominium for sale & rent

ជួល
$1,200 - Condominium

Condominium for Rnt $1200/month Or Condominium for Sale $ 238,823 Size: Net 46.3 ㎡ & Gross 54.08 ㎡ – 1 bedrooms –…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

1 Bed Modern Apartment For Rent In BKK1

ជួល
$1,350 Per Month - អាផាតមិន

1 Bed Modern Apartment For Rent In BKK1 – Modern Apartment For Rent In BKK1,The one-bedroom apartments have a living, kitchen and…

More Details
85 m2 1 Bedroom 1 Bathroom
Translate »