ជួល

ផ្ទះសម្រាប់ជួល, អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម, អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួល, ផ្ទះសម្រាប់ជួល, ដីសម្រាប់ជួល, ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

Sort By:  

Large 3 bedroom Apartment for Rent

ជួល
$800 USDs - អាផាតមិន

This 3 bedroom/3 bathroom home has been designed with many interesting quirks which makes it quite an extraordinary property. Located in Makara…

More Details
190 Sqm 3 Bedrooms 3 Bathrooms