ដីពុះឡូតិ៍ លក់ នៅសៀមរាប plot land for sale in Siem Reap near Road 6

  • Web

  $4,600 - Land

Price from $4600
Size from 4mx18.3m
5×18.3
5×19
5×21.5
5×22
6×18.5
7×19
8×22
10×21.5
Not Apsara land
Development area, near markets, schools, …
A lot of people are living in the area.
Please contact us for availability.

តម្លៃចាប់ពី $4600
ទំហំចាប់ពី 4mx18.3m
ដីមិនពាក់ព័ន្ធអប្សរា
ទីប្រជុំជន មានមនុស្សរស់នៅច្រើន ជិតផ្សារ សាលារៀន ។ល។
សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្រែប្រួល នៃ តម្លៃ និង ដីឡូតិ៍ដែលនៅសល់ ។

Similar Properties

Translate »