វីឡាកូនកាត់ សម្រាប់ជួល! LINK HOUSE FOR RENT !

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rent $600 - House
3 Bedrooms 4 Bathrooms 1504 Views
 
 Add to Favorites
Print
[:en]• ទំហំផ្ទះ 5m x 13.1m, សល់ដីមុខ5m សល់ដីក្រោយ1.5m ធ្វើរបង និងដំបូលក្រោយរួចស្រេច
• លក្ខណៈរស់នៅទាន់សម័យ ស្រួលរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខយាម២៤ម៉ោង និងផាសុកភាព ។
• បន្ទប់គេង 3, បន្ទប់ទឹក 4, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1, បន្ទប់ផ្ទះបាយ 1
• មានប្លង់សេ 2សន្លឹក រឹងមាំល្អ សំណង់ផ្ទះថ្មីគម្រោងបុរីជប៉ុន
• ទីតាំងជាប់បុរីពិភពថ្មីឈូកមាស (ពិភពថ្មីបឹងឈូក) បុរី ពិភពថ្មីសាលាមុំ តំបន់សក្តានុពល មានប្រជាជនរស់នៅច្រើន
• ក្បែរផ្សារ សាលារៀនអន្តរជាតិ Western, PTT, AMAZON, Lucky Supermarket, Pizza Company, Guardian, ភោជនីយដ្ឋាន បុរីវ៉ារីណា និងបុរីផ្សេងៗទៀត។
• ធ្វើដំណើរប្រហែល១០នាទី ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្សារទំនើប AEON ទី២ ផ្សារម៉ាក្រូ និងក្បែរតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
• ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 086 540 550 / 069 686 999[:kh]• ទំហំផ្ទះ 5m x 13.1m, សល់ដីមុខ5m សល់ដីក្រោយ1.5m ធ្វើរបង និងដំបូលក្រោយរួចស្រេច
• លក្ខណៈរស់នៅទាន់សម័យ ស្រួលរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខយាម២៤ម៉ោង និងផាសុកភាព ។
• បន្ទប់គេង 3, បន្ទប់ទឹក 4, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1, បន្ទប់ផ្ទះបាយ 1
• មានប្លង់សេ 2សន្លឹក រឹងមាំល្អ សំណង់ផ្ទះថ្មីគម្រោងបុរីជប៉ុន
• ទីតាំងជាប់បុរីពិភពថ្មីឈូកមាស (ពិភពថ្មីបឹងឈូក) បុរី ពិភពថ្មីសាលាមុំ តំបន់សក្តានុពល មានប្រជាជនរស់នៅច្រើន
• ក្បែរផ្សារ សាលារៀនអន្តរជាតិ Western, PTT, AMAZON, Lucky Supermarket, Pizza Company, Guardian, ភោជនីយដ្ឋាន បុរីវ៉ារីណា និងបុរីផ្សេងៗទៀត។
• ធ្វើដំណើរប្រហែល១០នាទី ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្សារទំនើប AEON ទី២ ផ្សារម៉ាក្រូ និងក្បែរតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
• ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 086 540 550 / 069 686 999
[:zh]• ទំហំផ្ទះ 5m x 13.1m, សល់ដីមុខ5m សល់ដីក្រោយ1.5m ធ្វើរបង និងដំបូលក្រោយរួចស្រេច
• លក្ខណៈរស់នៅទាន់សម័យ ស្រួលរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខយាម២៤ម៉ោង និងផាសុកភាព ។
• បន្ទប់គេង 3, បន្ទប់ទឹក 4, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1, បន្ទប់ផ្ទះបាយ 1
• មានប្លង់សេ 2សន្លឹក រឹងមាំល្អ សំណង់ផ្ទះថ្មីគម្រោងបុរីជប៉ុន
• ទីតាំងជាប់បុរីពិភពថ្មីឈូកមាស (ពិភពថ្មីបឹងឈូក) បុរី ពិភពថ្មីសាលាមុំ តំបន់សក្តានុពល មានប្រជាជនរស់នៅច្រើន
• ក្បែរផ្សារ សាលារៀនអន្តរជាតិ Western, PTT, AMAZON, Lucky Supermarket, Pizza Company, Guardian, ភោជនីយដ្ឋាន បុរីវ៉ារីណា និងបុរីផ្សេងៗទៀត។
• ធ្វើដំណើរប្រហែល១០នាទី ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្សារទំនើប AEON ទី២ ផ្សារម៉ាក្រូ និងក្បែរតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
• ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 086 540 550 / 069 686 999
[:ja]• ទំហំផ្ទះ 5m x 13.1m, សល់ដីមុខ5m សល់ដីក្រោយ1.5m ធ្វើរបង និងដំបូលក្រោយរួចស្រេច
• លក្ខណៈរស់នៅទាន់សម័យ ស្រួលរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខយាម២៤ម៉ោង និងផាសុកភាព ។
• បន្ទប់គេង 3, បន្ទប់ទឹក 4, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1, បន្ទប់ផ្ទះបាយ 1
• មានប្លង់សេ 2សន្លឹក រឹងមាំល្អ សំណង់ផ្ទះថ្មីគម្រោងបុរីជប៉ុន
• ទីតាំងជាប់បុរីពិភពថ្មីឈូកមាស (ពិភពថ្មីបឹងឈូក) បុរី ពិភពថ្មីសាលាមុំ តំបន់សក្តានុពល មានប្រជាជនរស់នៅច្រើន
• ក្បែរផ្សារ សាលារៀនអន្តរជាតិ Western, PTT, AMAZON, Lucky Supermarket, Pizza Company, Guardian, ភោជនីយដ្ឋាន បុរីវ៉ារីណា និងបុរីផ្សេងៗទៀត។
• ធ្វើដំណើរប្រហែល១០នាទី ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្សារទំនើប AEON ទី២ ផ្សារម៉ាក្រូ និងក្បែរតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
• ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 086 540 550 / 069 686 999
[:fr]• ទំហំផ្ទះ 5m x 13.1m, សល់ដីមុខ5m សល់ដីក្រោយ1.5m ធ្វើរបង និងដំបូលក្រោយរួចស្រេច
• លក្ខណៈរស់នៅទាន់សម័យ ស្រួលរស់នៅ មានសុវត្ថិភាព សន្តិសុខយាម២៤ម៉ោង និងផាសុកភាព ។
• បន្ទប់គេង 3, បន្ទប់ទឹក 4, បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ 1, បន្ទប់ផ្ទះបាយ 1
• មានប្លង់សេ 2សន្លឹក រឹងមាំល្អ សំណង់ផ្ទះថ្មីគម្រោងបុរីជប៉ុន
• ទីតាំងជាប់បុរីពិភពថ្មីឈូកមាស (ពិភពថ្មីបឹងឈូក) បុរី ពិភពថ្មីសាលាមុំ តំបន់សក្តានុពល មានប្រជាជនរស់នៅច្រើន
• ក្បែរផ្សារ សាលារៀនអន្តរជាតិ Western, PTT, AMAZON, Lucky Supermarket, Pizza Company, Guardian, ភោជនីយដ្ឋាន បុរីវ៉ារីណា និងបុរីផ្សេងៗទៀត។
• ធ្វើដំណើរប្រហែល១០នាទី ប៉ុណ្ណោះ ពីផ្សារទំនើប AEON ទី២ ផ្សារម៉ាក្រូ និងក្បែរតំបន់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
• ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 086 540 550 / 069 686 999
[:]