ផ្ទះល្វែងលក់នៅជិតផ្សារសឡា/Flat House for Sale at Sorla

  • 2019-03-27 08.43.05
  • 2019-03-27 08.42.56
  • 2019-03-27 08.42.35
  • 2019-03-27 08.42.10
  • 2019-03-27 08.42.21

Property ID : 0001

房地出售 $180,000 - Flat
65.6 m2 4 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Garage
 
 Add to Favorites
Print

💰 តម្លៃលក់៖ $180,000
🛏 បន្ទប់គេង 4 | 🛁 បន្ទប់ទឹក 5
🆔 លេខសម្គាល់៖ 0001
ℹ ផ្ទះមានទីតាំងនៅជិតសាលារៀន ផ្សារ និងមនី្ទរពេទ្យ ដែលងាយស្រួលសម្រាប់ការរស់នៅ។

💰 Price ៖ $180,000
🛏 Bedrooms 4 | 🛁 Bathroom 5
🆔 Referemce : 0001
ℹ This House have a good location Near School Market Hospital Easy for living.

Similar Properties