វង្ស រេស៊ីដិន Vong Residence

  • វង្ស រេស៊ីដិន Vong Residence

Buy, sale POA - Borey, Boreys, Residential
1 Garage 19717 Views
 
 Add to Favorites
Print

To be the destination toward the better lifestyles. Vong Residence Provide wide range of Living a life to the fullest where Harmony and Comfort together as one community.

សួនសាធារណៈគឺជាផ្នែកមួយដែលនាំមកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងបរិបទរស់នៅ និង នាំឲ្យមានការជួបជុំ រឹតចំណងទំនាក់ទំនងក្នុងសហគមន៍។
វង្ស រេស៊ីដិន នឹងផ្ដោតសំខាន់លើការនាំយក បរិក្ខារ និងទីធ្លាសួនសាធារណៈមកជូនដល់អតិថិជន។ ចង់ឃើញទេ?
ព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យជាច្រើននឹងមកដល់ក្នងពេលឆាប់ៗនេះ?
—————————–
Public park is an essential facility that brings convenience into the way of life and enable community gathering and bonding.
Vong Residence focuses on building the welcoming community and bringing these facilities to the doorstep of your home.
More exciting news about Vong Residence is coming soon. Stay tuned!
តើលោកអ្នកបានស្គាល់ទីតាំងរបស់ វង្ស រេស៊ីដិន ហើយឬនៅ? សូមណែនាំទីតាំងដ៏មានសក្ដានុពលសម្រាប់ទាំងការរស់នៅ និងពាណិជ្ជកម្ម។
ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីគម្រោង វង្ស រេស៊ីដិន?
———————
Do you know the location of Vong Residence? Vong Residence is located on Road 20A (50m) which connects National Road 2,3 and other main economic routes. This highlights our potential for both residential and commercial.

Features

Property Video
វង្ស រេស៊ីដិន Vong Residence